an online Instagram web viewer
  • alislamdirasat
    Dirasat Al-Islam
    @alislamdirasat

Images by alislamdirasat

Yang Tidak Hancur Saat Hari Kiamat

Saat mendengar kata hari kiamat, maka yang ada dibenak adalah sebuah kehancuran bumi dengan segala isinya, pada saat itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan segala yang hidup di dunia akan mati. Ketika sangkakala (terompet) ditiupkan oleh Malaikat Israfil, maka seluruh semesta beserta isinya akan lenyap seketika. Bahkan malaikat Israfil yang akan meniupkan sangkakala itu pun akan binasa.

Meski terjadi kehancuran yang tidak bersisa, namun ada hal-hal yang dalam kekuasaan-Nya tetap utuh. Seperti yang diungkapkan Imam Al Barbahari “Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kehancurannya maka akan hancur, kecuali surga dan neraka, ‘Arsy, Al-Qalam dan Lauh Mahfuzh,”. Lantas benarkah pernyataan tersebut? 
1. Surga dan Neraka
Jika sangkakala ditiupkan, ternyata ada yang tidak hancur, yakni Surga dan Neraka. Dalam hal ini Allah SWT telah menyatakan kekelan surga dan neraka dalam banyak ayat. Salah satunya dalam QS. Huud, 106-108 yang artinya “Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih), mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam syurga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain); sebagai karunia yang tiada putus-putusnya.” (QS. Huud: 106-108) 
Maksud dari ayat tersebut ialah tersirat bahwa surga dan neraka itu adalah kekall, tidak akan binasa serta tidak akan ditetapkan kematian kepada keduanya

2. ‘Arsy atau Singgasana Allah SWT
Selanjutnya yang tidak akan hancur adalah Arsy Allah SWT. Dimana Arsy ini adalah singgasana Allah SWT. Hal ini diungkapkan dalam firman-Nya yang berarti “Dan mereka berkata"Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah memberikan tempat ini (surga) kepada kami sedang kami (diperkenankan) menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.” Dan engkau (Muhamma
Yang Tidak Hancur Saat Hari Kiamat Saat mendengar kata hari kiamat, maka yang ada dibenak adalah sebuah kehancuran bumi dengan segala isinya, pada saat itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan segala yang hidup di dunia akan mati. Ketika sangkakala (terompet) ditiupkan oleh Malaikat Israfil, maka seluruh semesta beserta isinya akan lenyap seketika. Bahkan malaikat Israfil yang akan meniupkan sangkakala itu pun akan binasa. Meski terjadi kehancuran yang tidak bersisa, namun ada hal-hal yang dalam kekuasaan-Nya tetap utuh. Seperti yang diungkapkan Imam Al Barbahari “Dan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kehancurannya maka akan hancur, kecuali surga dan neraka, ‘Arsy, Al-Qalam dan Lauh Mahfuzh,”. Lantas benarkah pernyataan tersebut? 1. Surga dan Neraka Jika sangkakala ditiupkan, ternyata ada yang tidak hancur, yakni Surga dan Neraka. Dalam hal ini Allah SWT telah menyatakan kekelan surga dan neraka dalam banyak ayat. Salah satunya dalam QS. Huud, 106-108 yang artinya “Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih), mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam syurga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain); sebagai karunia yang tiada putus-putusnya.” (QS. Huud: 106-108) Maksud dari ayat tersebut ialah tersirat bahwa surga dan neraka itu adalah kekall, tidak akan binasa serta tidak akan ditetapkan kematian kepada keduanya 2. ‘Arsy atau Singgasana Allah SWT Selanjutnya yang tidak akan hancur adalah Arsy Allah SWT. Dimana Arsy ini adalah singgasana Allah SWT. Hal ini diungkapkan dalam firman-Nya yang berarti “Dan mereka berkata"Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah memberikan tempat ini (surga) kepada kami sedang kami (diperkenankan) menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.” Dan engkau (Muhamma
Rasulullah shallallahu’ alaihi wa sallam juga
bersabda,
ﻳَﺎ ﻣَﻌْﺸَﺮَ ﺍﻟْﻤُﻬَﺎﺟِﺮِﻳﻦَ ﺧَﻤْﺲٌ ﺇِﺫَﺍ ﺍﺑْﺘُﻠِﻴﺘُﻢْ ﺑِﻬِﻦَّ ، ﻭَﺃَﻋُﻮﺫُ
ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﺃَﻥْ ﺗُﺪْﺭِﻛُﻮﻫُﻦَّ
ﻟَﻢْ ﺗَﻈْﻬَﺮِ ﺍﻟْﻔَﺎﺣِﺸَﺔُ ﻓِﻲ ﻗَﻮْﻡٍ ﻗَﻂُّ ، ﺣَﺘَّﻰ ﻳُﻌْﻠِﻨُﻮﺍ ﺑِﻬَﺎ ،
ﺇِﻻَّ ﻓَﺸَﺎ ﻓِﻴﻬِﻢُ ﺍﻟﻄَّﺎﻋُﻮﻥُ ، ﻭَﺍﻷَﻭْﺟَﺎﻉُ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﻟَﻢْ ﺗَﻜُﻦْ
ﻣَﻀَﺖْ ﻓِﻲ ﺃَﺳْﻼَﻓِﻬِﻢُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻣَﻀَﻮْﺍ
ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻨْﻘُﺼُﻮﺍ ﺍﻟْﻤِﻜْﻴَﺎﻝَ ﻭَﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥَ ، ﺇِﻻَّ ﺃُﺧِﺬُﻭﺍ ﺑِﺎﻟﺴِّﻨِﻴﻦَ ،
ﻭَﺷِﺪَّﺓِ ﺍﻟْﻤَﺆُﻭﻧَﺔِ ، ﻭَﺟَﻮْﺭِ ﺍﻟﺴُّﻠْﻄَﺎﻥِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ
ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻤْﻨَﻌُﻮﺍ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟِﻬِﻢْ ، ﺇِﻻَّ ﻣُﻨِﻌُﻮﺍ ﺍﻟْﻘَﻄْﺮَ ﻣِﻦَ
ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ، ﻭَﻟَﻮْﻻَ ﺍﻟْﺒَﻬَﺎﺋِﻢُ ﻟَﻢْ ﻳُﻤْﻄَﺮُﻭﺍ
ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻨْﻘُﻀُﻮﺍ ﻋَﻬْﺪَ ﺍﻟﻠﻪِ ، ﻭَﻋَﻬْﺪَ ﺭَﺳُﻮﻟِﻪِ ، ﺇِﻻَّ ﺳَﻠَّﻂَ ﺍﻟﻠَّﻪُ
ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻋَﺪُﻭًّﺍ ﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِﻫِﻢْ ، ﻓَﺄَﺧَﺬُﻭﺍ ﺑَﻌْﺾَ ﻣَﺎ ﻓِﻲ
ﺃَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ
ﻭَﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﺗَﺤْﻜُﻢْ ﺃَﺋِﻤَّﺘُﻬُﻢْ ﺑِﻜِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟﻠﻪِ ، ﻭَﻳَﺘَﺨَﻴَّﺮُﻭﺍ ﻣِﻤَّﺎ
ﺃَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ، ﺇِﻻَّ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑَﺄْﺳَﻬُﻢْ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ
“Wahai kaum Muhajirin, waspadailah lima
perkara apabila menimpa kalian, dan aku
berlindung kepada Allah semoga kalian tidak
menemuinya:
1) Tidaklah perzinahan nampak (terang-
terangan) pada suatu kaum pun, hingga
mereka selalu menampakkannya, kecuali akan
tersebar di tengah-tengah mereka wabah
penyakit tha’un dan penyakit-penyakit yang
belum pernah ada pada generasi sebelumnya.
2) Dan tidaklah mereka mengurangi takaran
dan timbangan, kecuali mereka akan diazab
dengan kelaparan, kerasnya kehidupan dan
kezaliman penguasa atas mereka.
3) Dan tidaklah mereka menahan zakat harta-
harta mereka, kecuali akan dihalangi hujan
dari langit, andaikan bukan karena hewan-
hewan niscaya mereka tidak akan
mendapatkan hujan selamanya.
4) Dan tidaklah mereka memutuskan
perjanjian Allah dan perjanjian Rasul-Nya,
kecuali Allah akan menguasakan atas mereka
musuh dari kalangan selain mereka, yang
merampas sebagian milik mereka.
5) Dan tidaklah para penguasa mereka tidak
berhukum dengan kitab Allah, dan hanya
memilih-milih dari hukum yang Allah turunkan,
kecuali Allah akan menjadikan kebinasaan
mereka berada di antara mereka.”
[HR. Ibnu Hibban, dari Ibnu ‘Umar
radhiyallahu’anhuma, Ash-Shahihah: 106]

#islam
#muslim
#muslimin
Rasulullah shallallahu’ alaihi wa sallam juga bersabda, ﻳَﺎ ﻣَﻌْﺸَﺮَ ﺍﻟْﻤُﻬَﺎﺟِﺮِﻳﻦَ ﺧَﻤْﺲٌ ﺇِﺫَﺍ ﺍﺑْﺘُﻠِﻴﺘُﻢْ ﺑِﻬِﻦَّ ، ﻭَﺃَﻋُﻮﺫُ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﺃَﻥْ ﺗُﺪْﺭِﻛُﻮﻫُﻦَّ ﻟَﻢْ ﺗَﻈْﻬَﺮِ ﺍﻟْﻔَﺎﺣِﺸَﺔُ ﻓِﻲ ﻗَﻮْﻡٍ ﻗَﻂُّ ، ﺣَﺘَّﻰ ﻳُﻌْﻠِﻨُﻮﺍ ﺑِﻬَﺎ ، ﺇِﻻَّ ﻓَﺸَﺎ ﻓِﻴﻬِﻢُ ﺍﻟﻄَّﺎﻋُﻮﻥُ ، ﻭَﺍﻷَﻭْﺟَﺎﻉُ ﺍﻟَّﺘِﻲ ﻟَﻢْ ﺗَﻜُﻦْ ﻣَﻀَﺖْ ﻓِﻲ ﺃَﺳْﻼَﻓِﻬِﻢُ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻣَﻀَﻮْﺍ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻨْﻘُﺼُﻮﺍ ﺍﻟْﻤِﻜْﻴَﺎﻝَ ﻭَﺍﻟْﻤِﻴﺰَﺍﻥَ ، ﺇِﻻَّ ﺃُﺧِﺬُﻭﺍ ﺑِﺎﻟﺴِّﻨِﻴﻦَ ، ﻭَﺷِﺪَّﺓِ ﺍﻟْﻤَﺆُﻭﻧَﺔِ ، ﻭَﺟَﻮْﺭِ ﺍﻟﺴُّﻠْﻄَﺎﻥِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻤْﻨَﻌُﻮﺍ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟِﻬِﻢْ ، ﺇِﻻَّ ﻣُﻨِﻌُﻮﺍ ﺍﻟْﻘَﻄْﺮَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ، ﻭَﻟَﻮْﻻَ ﺍﻟْﺒَﻬَﺎﺋِﻢُ ﻟَﻢْ ﻳُﻤْﻄَﺮُﻭﺍ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻨْﻘُﻀُﻮﺍ ﻋَﻬْﺪَ ﺍﻟﻠﻪِ ، ﻭَﻋَﻬْﺪَ ﺭَﺳُﻮﻟِﻪِ ، ﺇِﻻَّ ﺳَﻠَّﻂَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻋَﺪُﻭًّﺍ ﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِﻫِﻢْ ، ﻓَﺄَﺧَﺬُﻭﺍ ﺑَﻌْﺾَ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺃَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ ﻭَﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﺗَﺤْﻜُﻢْ ﺃَﺋِﻤَّﺘُﻬُﻢْ ﺑِﻜِﺘَﺎﺏِ ﺍﻟﻠﻪِ ، ﻭَﻳَﺘَﺨَﻴَّﺮُﻭﺍ ﻣِﻤَّﺎ ﺃَﻧْﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ، ﺇِﻻَّ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑَﺄْﺳَﻬُﻢْ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ “Wahai kaum Muhajirin, waspadailah lima perkara apabila menimpa kalian, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak menemuinya: 1) Tidaklah perzinahan nampak (terang- terangan) pada suatu kaum pun, hingga mereka selalu menampakkannya, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabah penyakit tha’un dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada generasi sebelumnya. 2) Dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan diazab dengan kelaparan, kerasnya kehidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. 3) Dan tidaklah mereka menahan zakat harta- harta mereka, kecuali akan dihalangi hujan dari langit, andaikan bukan karena hewan- hewan niscaya mereka tidak akan mendapatkan hujan selamanya. 4) Dan tidaklah mereka memutuskan perjanjian Allah dan perjanjian Rasul-Nya, kecuali Allah akan menguasakan atas mereka musuh dari kalangan selain mereka, yang merampas sebagian milik mereka. 5) Dan tidaklah para penguasa mereka tidak berhukum dengan kitab Allah, dan hanya memilih-milih dari hukum yang Allah turunkan, kecuali Allah akan menjadikan kebinasaan mereka berada di antara mereka.” [HR. Ibnu Hibban, dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu’anhuma, Ash-Shahihah: 106] #islam  #muslim  #muslimin 
Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam
bersabda,
ﻣِﻦْ ﺃَﺷْﺮَﺍﻁِ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔِ ﺃَﻥْ ﻳُﺮْﻓَﻊَ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢُ ﻭَﻳَﺜْﺒُﺖَ ﺍﻟْﺠَﻬْﻞُ
ﻭَﻳُﺸْﺮَﺏَ ﺍﻟْﺨَﻤْﺮُ ﻭَﻳَﻈْﻬَﺮَ ﺍﻟﺰِّﻧَﺎ
“Diantara tanda-tanda kiamat adalah
diangkatnya ilmu, menguatnya kebodohan,
diminumnya khamar, dan nampaknya
perzinahan.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari
Anas Bin Malik radhiyallahu’anhu ]
Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata,
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﺃﻱ ﻳﺸﻴﻊ ﻭﻳﺸﺘﻬﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻜﺎﺗﻢ ﺑﻪ
ﻟﻜﺜﺮﺓ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﺎﻩ
“Makna “Dan nampaknya perzinahan” yaitu
tersebarnya perbuatan zina, ramai dilakukan,
tatkala zina itu tidak dapat lagi
disembunyikan karena banyaknya orang yang
melakukannya (itulah diantara tanda
kiamat).” [Fathul Bari , 12/114]
Apa Akibatnya?
Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam
bersabda,
ﺇِﺫَﺍ ﻇَﻬَﺮَ ﺍﻟﺰِّﻧَﺎ ﻭَﺍﻟﺮِّﺑَﺎ ﻓِﻲ ﻗَﺮْﻳَﺔٍ ، ﻓَﻘَﺪْ ﺃَﺣَﻠُّﻮﺍ ﺑِﺄَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ
ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺍﻟﻠﻪِ
“Apabila zina dan riba telah nampak di suatu
negeri, maka sungguh penduduk negeri itu
telah menghalalkan azab Allah bagi diri-diri
mereka.” [HR. Al-Hakim dari Ibnu ‘Abbas
radhiyallahu’anhuma, Shahihut Targhib : 2401]
Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam juga
bersabda,
ﺗُﻔْﺘَﺢُ ﺃَﺑْﻮَﺍﺏُ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﻧِﺼْﻒَ ﺍﻟﻠَّﻴْﻞِ ﻓَﻴُﻨَﺎﺩِﻱ ﻣُﻨَﺎﺩٍ : ﻫَﻞْ
ﻣِﻦْ ﺩَﺍﻉٍ ﻓَﻴُﺴْﺘَﺠَﺎﺏَ ﻟَﻪُ؟ ﻫَﻞْ ﻣِﻦْ ﺳَﺎﺋِﻞٍ ﻓَﻴُﻌْﻄَﻰ؟ ﻫَﻞْ
ﻣِﻦْ ﻣَﻜْﺮُﻭﺏٍ ﻓَﻴُﻔَﺮَّﺝَ ﻋَﻨْﻪُ؟ ﻓَﻼ ﻳَﺒْﻘَﻰ ﻣُﺴْﻠِﻢٌ ﻳَﺪْﻋُﻮ
ﺑِﺪَﻋْﻮَﺓٍ ﺇِﻻ ﺍﺳْﺘَﺠَﺎﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻪُ ﺇِﻻ ﺯَﺍﻧِﻴَﺔٌ ﺗَﺴْﻌَﻰ ﺑِﻔَﺮْﺟِﻬَﺎ
ﺃَﻭْ ﻋَﺸَّﺎﺭٌ
“Pintu-pintu langit dibuka pada pertengahan
malam, lalu menyerulah seorang penyeru:
Apakah ada yang mau berdoa sehingga
dikabulkan doanya? Apakah ada yang mau
meminta sehingga diberikan permintaannya?
Apakah ada orang yang tertimpa musibah
(yang memohon pertolongan Allah) sehingga
dihilangkan kesusahannya? Maka tidaklah
seorang muslim pun yang berdoa dengan satu
doa (di waktu tersebut) kecuali Allah akan
mengabulkannya, kecuali seorang wanita
pezina yang menjajakan kemaluannya dan
seorang pemungut pajak.” [HR. Ath-Thabrani
dari ‘Utsman bin ‘Abil ‘Ash Ats-Tsaqofi
radhiyallahu’anhu, Ash-Shahihah : 1073]

#islam
#muslim
#muslimin
Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda, ﻣِﻦْ ﺃَﺷْﺮَﺍﻁِ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔِ ﺃَﻥْ ﻳُﺮْﻓَﻊَ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢُ ﻭَﻳَﺜْﺒُﺖَ ﺍﻟْﺠَﻬْﻞُ ﻭَﻳُﺸْﺮَﺏَ ﺍﻟْﺨَﻤْﺮُ ﻭَﻳَﻈْﻬَﺮَ ﺍﻟﺰِّﻧَﺎ “Diantara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, menguatnya kebodohan, diminumnya khamar, dan nampaknya perzinahan.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Anas Bin Malik radhiyallahu’anhu ] Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﺃﻱ ﻳﺸﻴﻊ ﻭﻳﺸﺘﻬﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻜﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﺎﻩ “Makna “Dan nampaknya perzinahan” yaitu tersebarnya perbuatan zina, ramai dilakukan, tatkala zina itu tidak dapat lagi disembunyikan karena banyaknya orang yang melakukannya (itulah diantara tanda kiamat).” [Fathul Bari , 12/114] Apa Akibatnya? Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda, ﺇِﺫَﺍ ﻇَﻬَﺮَ ﺍﻟﺰِّﻧَﺎ ﻭَﺍﻟﺮِّﺑَﺎ ﻓِﻲ ﻗَﺮْﻳَﺔٍ ، ﻓَﻘَﺪْ ﺃَﺣَﻠُّﻮﺍ ﺑِﺄَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺍﻟﻠﻪِ “Apabila zina dan riba telah nampak di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri itu telah menghalalkan azab Allah bagi diri-diri mereka.” [HR. Al-Hakim dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu’anhuma, Shahihut Targhib : 2401] Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam juga bersabda, ﺗُﻔْﺘَﺢُ ﺃَﺑْﻮَﺍﺏُ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﺀِ ﻧِﺼْﻒَ ﺍﻟﻠَّﻴْﻞِ ﻓَﻴُﻨَﺎﺩِﻱ ﻣُﻨَﺎﺩٍ : ﻫَﻞْ ﻣِﻦْ ﺩَﺍﻉٍ ﻓَﻴُﺴْﺘَﺠَﺎﺏَ ﻟَﻪُ؟ ﻫَﻞْ ﻣِﻦْ ﺳَﺎﺋِﻞٍ ﻓَﻴُﻌْﻄَﻰ؟ ﻫَﻞْ ﻣِﻦْ ﻣَﻜْﺮُﻭﺏٍ ﻓَﻴُﻔَﺮَّﺝَ ﻋَﻨْﻪُ؟ ﻓَﻼ ﻳَﺒْﻘَﻰ ﻣُﺴْﻠِﻢٌ ﻳَﺪْﻋُﻮ ﺑِﺪَﻋْﻮَﺓٍ ﺇِﻻ ﺍﺳْﺘَﺠَﺎﺏَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻪُ ﺇِﻻ ﺯَﺍﻧِﻴَﺔٌ ﺗَﺴْﻌَﻰ ﺑِﻔَﺮْﺟِﻬَﺎ ﺃَﻭْ ﻋَﺸَّﺎﺭٌ “Pintu-pintu langit dibuka pada pertengahan malam, lalu menyerulah seorang penyeru: Apakah ada yang mau berdoa sehingga dikabulkan doanya? Apakah ada yang mau meminta sehingga diberikan permintaannya? Apakah ada orang yang tertimpa musibah (yang memohon pertolongan Allah) sehingga dihilangkan kesusahannya? Maka tidaklah seorang muslim pun yang berdoa dengan satu doa (di waktu tersebut) kecuali Allah akan mengabulkannya, kecuali seorang wanita pezina yang menjajakan kemaluannya dan seorang pemungut pajak.” [HR. Ath-Thabrani dari ‘Utsman bin ‘Abil ‘Ash Ats-Tsaqofi radhiyallahu’anhu, Ash-Shahihah : 1073] #islam  #muslim  #muslimin 
Hanya kepadanya  lah kita kembali

#islam
#muslim
#muslimin
“AZAB PEDIH UNTUK ORANG YANG TIDAK MAU DIAM PADA SAAT ADZAN DIKUMANDANGKAN”
Sisakanlah sedikit waktu kita untuk membaca ini.
Renungkanlah ini sejenak …mengapa banyak orang kelu
lidahnya di saat kematian?
Kebanyakan orang yang nazak,saat hampir tiba ajalnya,tidak dapat berkata apa-apa …
Lidahnya kelu,keras dan hanya mimik mukanya yang menahan
kesakitan ‘sakaratul maut’. Ini sebabnya adalah kebiasaan remeh
kita yang sering tidak mendiamkan diri saat adzan berkumandang.
Diriwayatkan sebuah hadist:“Hendaklah kamu mendiamkan diri ketika azan, jika tidak ALLAH akan kelukan lidahnya ketika
maut menjemput. ”
Ini jelas menunjukkan, kita disarankan agar mendiamkan diri dan jangan berkata apa-apapun semasa azan berkumandang.
Sebagai seorang Muslim, kita wajib menghormati azan. Azan itu Banyak fadhilahnya(keuntungan).
Sebuah hadist shahih berbunyi “Seandainya memang mengetahui apa yang terkandung dalam adzan dan barisan pertama
(dalam shalat berjamaah), kemudian mereka tidak mendapatinya kecuali dengan cara mengundinya, pasti mereka mengundinya”(Bukhari dan Muslim).
Jika terhadap lagu kebangsaan saja kita diajari agar berdiri tegak dan diamkan diri,mengapa ketika azan yang merupakan panggilan ALLAH,kita tidak mendiamkan diri? Itulah makanya,ALLAH mengkelukan lidahnya saat sakaratul maut datang.
Kita takut dengan kelunya lidah ketika ajal hampir tiba dengan tidak
sanggup mengucap kalimah “Lailahaillallah …”.
Padahal barangsiapa yang dapat mengucapkan kalimah ini ketika
nyawanya akan dicabut ALLAH,dengan izin-Nya ALLAH menjanjikan masuk syurga.
Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menghormati azan dan mohon kepada ALLAH supaya lidah ini tidak kelu ketika nyawa kita
sedang dicabut.
“Ya ALLAH! Anugerahkanlah kematian kami dengan kematian yang baik lagi mulia,lancarkanlidah kami mengucap kalimah
“Lailahaillallah..” ketika sakaratul maut menghampiri kami.
Aamiin ya Rabbal ‘alamin

#islam
#muslim
#muslimin
“AZAB PEDIH UNTUK ORANG YANG TIDAK MAU DIAM PADA SAAT ADZAN DIKUMANDANGKAN” Sisakanlah sedikit waktu kita untuk membaca ini. Renungkanlah ini sejenak …mengapa banyak orang kelu lidahnya di saat kematian? Kebanyakan orang yang nazak,saat hampir tiba ajalnya,tidak dapat berkata apa-apa … Lidahnya kelu,keras dan hanya mimik mukanya yang menahan kesakitan ‘sakaratul maut’. Ini sebabnya adalah kebiasaan remeh kita yang sering tidak mendiamkan diri saat adzan berkumandang. Diriwayatkan sebuah hadist:“Hendaklah kamu mendiamkan diri ketika azan, jika tidak ALLAH akan kelukan lidahnya ketika maut menjemput. ” Ini jelas menunjukkan, kita disarankan agar mendiamkan diri dan jangan berkata apa-apapun semasa azan berkumandang. Sebagai seorang Muslim, kita wajib menghormati azan. Azan itu Banyak fadhilahnya(keuntungan). Sebuah hadist shahih berbunyi “Seandainya memang mengetahui apa yang terkandung dalam adzan dan barisan pertama (dalam shalat berjamaah), kemudian mereka tidak mendapatinya kecuali dengan cara mengundinya, pasti mereka mengundinya”(Bukhari dan Muslim). Jika terhadap lagu kebangsaan saja kita diajari agar berdiri tegak dan diamkan diri,mengapa ketika azan yang merupakan panggilan ALLAH,kita tidak mendiamkan diri? Itulah makanya,ALLAH mengkelukan lidahnya saat sakaratul maut datang. Kita takut dengan kelunya lidah ketika ajal hampir tiba dengan tidak sanggup mengucap kalimah “Lailahaillallah …”. Padahal barangsiapa yang dapat mengucapkan kalimah ini ketika nyawanya akan dicabut ALLAH,dengan izin-Nya ALLAH menjanjikan masuk syurga. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menghormati azan dan mohon kepada ALLAH supaya lidah ini tidak kelu ketika nyawa kita sedang dicabut. “Ya ALLAH! Anugerahkanlah kematian kami dengan kematian yang baik lagi mulia,lancarkanlidah kami mengucap kalimah “Lailahaillallah..” ketika sakaratul maut menghampiri kami. Aamiin ya Rabbal ‘alamin #islam  #muslim  #muslimin 
An-Nawawi rahimahullah berkata,
ﻭَﻓِﻴﻪِ : ﻓَﻀِﻴﻠَﺔ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻮَﻗْﺖ . ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺻْﺤَﺎﺑﻨَﺎ :
ﻫُﻮَ ﺃَﻓْﻀَﻞ ﻭَﻗْﺖ ﺻَﻠَﺎﺓ ﺍﻟﻀُّﺤَﻰ ، ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﺗَﺠُﻮﺯ ﻣِﻦْ
ﻃُﻠُﻮﻉ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﺰَّﻭَﺍﻝ
“Dalam hadits ini terdapat keutamaan sholat (dhuha) di waktu ini. Para ulama sahabat- sahabat kami berkata, inilah waktu sholat dhuha yang paling afdhal (yaitu tatkala anak- anak unta mulai kepanasan), meskipun boleh sholat dhuha sejak terbit matahari (yakni sempurna terbitnya) sampai waktu tergelincir (yakni sebelum waktu zhuhur).” [ Syarah Muslim , 6/30]

#islam
#muslim
#muslimin
An-Nawawi rahimahullah berkata, ﻭَﻓِﻴﻪِ : ﻓَﻀِﻴﻠَﺔ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻮَﻗْﺖ . ﻗَﺎﻝَ ﺃَﺻْﺤَﺎﺑﻨَﺎ : ﻫُﻮَ ﺃَﻓْﻀَﻞ ﻭَﻗْﺖ ﺻَﻠَﺎﺓ ﺍﻟﻀُّﺤَﻰ ، ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﺗَﺠُﻮﺯ ﻣِﻦْ ﻃُﻠُﻮﻉ ﺍﻟﺸَّﻤْﺲ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﺰَّﻭَﺍﻝ “Dalam hadits ini terdapat keutamaan sholat (dhuha) di waktu ini. Para ulama sahabat- sahabat kami berkata, inilah waktu sholat dhuha yang paling afdhal (yaitu tatkala anak- anak unta mulai kepanasan), meskipun boleh sholat dhuha sejak terbit matahari (yakni sempurna terbitnya) sampai waktu tergelincir (yakni sebelum waktu zhuhur).” [ Syarah Muslim , 6/30] #islam  #muslim  #muslimin 
Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam
bersabda,
ﻳُﺼْﺒِﺢُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺳُﻼَﻣَﻰ ﻣِﻦْ ﺃَﺣَﺪِﻛُﻢْ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻓَﻜُﻞُّ
ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺔٍ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻭَﻛُﻞُّ ﺗَﺤْﻤِﻴﺪَﺓٍ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻭَﻛُﻞُّ ﺗَﻬْﻠِﻴﻠَﺔٍ
ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻭَﻛُﻞُّ ﺗَﻜْﺒِﻴﺮَﺓٍ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻭَﺃَﻣْﺮٌ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ
ﻭَﻧَﻬْﻰٌ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻭَﻳُﺠْﺰِﺉُ ﻣِﻦْ ﺫَﻟِﻚَ ﺭَﻛْﻌَﺘَﺎﻥِ
ﻳَﺮْﻛَﻌُﻬُﻤَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻀُّﺤَﻰ
“Setiap pagi, atas setiap persendian seorang dari kalian hendaklah bersedekah, maka setiap ucapan tasbih (subhaanaLlaah ) adalah sedekah, setiap ucapan tahmid ( alhamduliLlaah ) adalah sedekah, setiap ucapan tahlil ( laa ilaaha illaLlaah ) adalah sedekah, setiap ucapan takbir ( Allaahu Akbar ) adalah sedekah, memerintahkan yang ma’ruf adalah sedekah, dan melarang yang mungkar
juga sedekah. Dan mencukupi itu semua dua raka’at sholat dhuha yang dilakukan
seseorang.” [HR. Muslim dari Abu Dzar
radhiyallahu’anhu ]

Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam juga
bersabda,
ﺻَﻼَﺓُ ﺍﻷَﻭَّﺍﺑِﻴﻦَ ﺣِﻴﻦَ ﺗَﺮْﻣَﺾُ ﺍﻟْﻔِﺼَﺎﻝُ
“Sholatnya orang-orang yang taat (sholat
dhuha) adalah ketika anak-anak unta mulai
kepanasan.” [HR. Muslim dari Zaid bin Arqom radhiyallahu’anhu ]

#islam
#muslim
#muslimin
Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda, ﻳُﺼْﺒِﺢُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺳُﻼَﻣَﻰ ﻣِﻦْ ﺃَﺣَﺪِﻛُﻢْ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻓَﻜُﻞُّ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﺔٍ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻭَﻛُﻞُّ ﺗَﺤْﻤِﻴﺪَﺓٍ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻭَﻛُﻞُّ ﺗَﻬْﻠِﻴﻠَﺔٍ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻭَﻛُﻞُّ ﺗَﻜْﺒِﻴﺮَﺓٍ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻭَﺃَﻣْﺮٌ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻭَﻧَﻬْﻰٌ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ ﺻَﺪَﻗَﺔٌ ﻭَﻳُﺠْﺰِﺉُ ﻣِﻦْ ﺫَﻟِﻚَ ﺭَﻛْﻌَﺘَﺎﻥِ ﻳَﺮْﻛَﻌُﻬُﻤَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻀُّﺤَﻰ “Setiap pagi, atas setiap persendian seorang dari kalian hendaklah bersedekah, maka setiap ucapan tasbih (subhaanaLlaah ) adalah sedekah, setiap ucapan tahmid ( alhamduliLlaah ) adalah sedekah, setiap ucapan tahlil ( laa ilaaha illaLlaah ) adalah sedekah, setiap ucapan takbir ( Allaahu Akbar ) adalah sedekah, memerintahkan yang ma’ruf adalah sedekah, dan melarang yang mungkar juga sedekah. Dan mencukupi itu semua dua raka’at sholat dhuha yang dilakukan seseorang.” [HR. Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu’anhu ] Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam juga bersabda, ﺻَﻼَﺓُ ﺍﻷَﻭَّﺍﺑِﻴﻦَ ﺣِﻴﻦَ ﺗَﺮْﻣَﺾُ ﺍﻟْﻔِﺼَﺎﻝُ “Sholatnya orang-orang yang taat (sholat dhuha) adalah ketika anak-anak unta mulai kepanasan.” [HR. Muslim dari Zaid bin Arqom radhiyallahu’anhu ] #islam  #muslim  #muslimin 
Apakah kalian tidak mau menjadi tamu Allah??? #Islam 
#Muslimin 
#Muslim
Teka - Teki Imam Ghazali

1. Imam Ghazali = " Apa yang paling besar didunia ini ?"
Murid 1 = " Gunung "
Murid 2 = " Matahari "
Murid 3 = " Bumi "
Imam Ghazali = " Semua jawaban itu benar,tapi yang besar sekali adalah HAWA NAFSU
Allah Berfirman : Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita, jangan sampai nafsu kita membawa ke neraka." (Surah Al A'raf: 179). 2. IMAM GHAZALI" Apa yang paling berat didunia ? "
Murid 1 = " Baja "
Murid 2 = " Besi "
Murid 3 = " Gajah "
Imam Ghazali = " Semua itu benar, tapi yang paling berat adalah MEMEGANG AMANAH
Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah SWT meminta mereka menjadi khalifah pemimpin) di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya
berebut-rebut menyanggupi permintaan Allah SWT sehingga banyak manusia masuk ke neraka kerana gagal memegang amanah." (Surah Al-Azab : 72 ). 3. Imam Ghazali = " Apa yang paling ringan di dunia ini ?"
Murid 1 = " Kapas"
Murid 2 = " Angin "
Murid 3 = " Debu "
Murid 4 = " Daun-daun"
Imam Ghazali = " Semua jawaban kamu itu benar, tapi yang paling ringan sekali didunia ini adalah MENINGGALKAN SOLAT . Gara-gara
pekerjaan kita atau urusan dunia, kita tinggalkan solat "

4.Imam Ghazali = " Apa yang paling tajam sekali di dunia ini? "
Murid- Murid dengan serentak menjawab ="Pedang "
Imam Ghazali = " Itu benar, tapi yang paling tajam sekali didunia ini adalah LIDAH MANUSIA . Karena melalui lidah, manusia dengan mudahnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri

Semoga tulisan ini dapat memberikan hikmah, baik kepada penyampai maupun kepada pembaca.

Like dan Bagikan agar kamu dan teman-temanmu senantiasa istiqomah dan bisa meningkatkan ketakwaannya kepada ALLAH SWT..
Aamiin... #Islam
#Muslimin
#Muslim
Teka - Teki Imam Ghazali 1. Imam Ghazali = " Apa yang paling besar didunia ini ?" Murid 1 = " Gunung " Murid 2 = " Matahari " Murid 3 = " Bumi " Imam Ghazali = " Semua jawaban itu benar,tapi yang besar sekali adalah HAWA NAFSU Allah Berfirman : Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita, jangan sampai nafsu kita membawa ke neraka." (Surah Al A'raf: 179). 2. IMAM GHAZALI" Apa yang paling berat didunia ? " Murid 1 = " Baja " Murid 2 = " Besi " Murid 3 = " Gajah " Imam Ghazali = " Semua itu benar, tapi yang paling berat adalah MEMEGANG AMANAH Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah SWT meminta mereka menjadi khalifah pemimpin) di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya berebut-rebut menyanggupi permintaan Allah SWT sehingga banyak manusia masuk ke neraka kerana gagal memegang amanah." (Surah Al-Azab : 72 ). 3. Imam Ghazali = " Apa yang paling ringan di dunia ini ?" Murid 1 = " Kapas" Murid 2 = " Angin " Murid 3 = " Debu " Murid 4 = " Daun-daun" Imam Ghazali = " Semua jawaban kamu itu benar, tapi yang paling ringan sekali didunia ini adalah MENINGGALKAN SOLAT . Gara-gara pekerjaan kita atau urusan dunia, kita tinggalkan solat " 4.Imam Ghazali = " Apa yang paling tajam sekali di dunia ini? " Murid- Murid dengan serentak menjawab ="Pedang " Imam Ghazali = " Itu benar, tapi yang paling tajam sekali didunia ini adalah LIDAH MANUSIA . Karena melalui lidah, manusia dengan mudahnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri Semoga tulisan ini dapat memberikan hikmah, baik kepada penyampai maupun kepada pembaca. Like dan Bagikan agar kamu dan teman-temanmu senantiasa istiqomah dan bisa meningkatkan ketakwaannya kepada ALLAH SWT.. Aamiin... #Islam  #Muslimin  #Muslim 
Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam
bersabda,
ﻣَﻦْ ﺗَﻮَﺿَّﺄَ ﻧَﺤْﻮَ ﻭُﺿُﻮﺋِﻲ ﻫَﺬَﺍ ﺛُﻢَّ ﺻَﻠَّﻰ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﻻَ
ﻳُﺤَﺪِّﺙُ ﻓِﻴﻬِﻤَﺎ ﻧَﻔْﺴَﻪُ ﻏُﻔِﺮَ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﺗَﻘَﺪَّﻡَ ﻣِﻦْ ﺫَﻧْﺒِﻪِ
“Barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian sholat dua raka’at tanpa berkata- kata terhadap jiwanya (khusyu’), maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.” [HR. Al- Bukhari dan Muslim dari ‘Utsman bin ‘Affan radhiyallahu’anhu ]

#islam
#muslim
#muslimin
Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda, ﻣَﻦْ ﺗَﻮَﺿَّﺄَ ﻧَﺤْﻮَ ﻭُﺿُﻮﺋِﻲ ﻫَﺬَﺍ ﺛُﻢَّ ﺻَﻠَّﻰ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﻻَ ﻳُﺤَﺪِّﺙُ ﻓِﻴﻬِﻤَﺎ ﻧَﻔْﺴَﻪُ ﻏُﻔِﺮَ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﺗَﻘَﺪَّﻡَ ﻣِﻦْ ﺫَﻧْﺒِﻪِ “Barangsiapa berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian sholat dua raka’at tanpa berkata- kata terhadap jiwanya (khusyu’), maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.” [HR. Al- Bukhari dan Muslim dari ‘Utsman bin ‘Affan radhiyallahu’anhu ] #islam  #muslim  #muslimin 
Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam
bersabda,
ﺇِﺫَﺍ ﺩَﺧَﻞَ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢُ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪَ ﻓَﻼَ ﻳَﺠْﻠِﺲْ ﺣَﺘَّﻰ ﻳُﺼَﻠِّﻲَ
ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ
“Apabila seorang dari kalian masuk masjid
maka janganlah ia duduk sampai ia
melakukan sholat dua raka’at.” [HR. Al-
Bukhari dan Muslim dari Abu Qotadah bin
Rib’i Al-Anshori radhiyallahu’anhu ]

#islam
#muslim
#muslimin
Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda, ﺇِﺫَﺍ ﺩَﺧَﻞَ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢُ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪَ ﻓَﻼَ ﻳَﺠْﻠِﺲْ ﺣَﺘَّﻰ ﻳُﺼَﻠِّﻲَ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ “Apabila seorang dari kalian masuk masjid maka janganlah ia duduk sampai ia melakukan sholat dua raka’at.” [HR. Al- Bukhari dan Muslim dari Abu Qotadah bin Rib’i Al-Anshori radhiyallahu’anhu ] #islam  #muslim  #muslimin 
Dalam riwayat lain, terdapat perincian 12
raka’at tersebut, yaitu:
ﺃَﺭْﺑَﻊِ ﺭَﻛَﻌَﺎﺕٍ ﻗَﺒْﻞَ ﺍﻟﻈُّﻬْﺮِ ﻭَﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﺑَﻌْﺪَﻫَﺎ ﻭَﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ
ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﻤَﻐْﺮِﺏِ ﻭَﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﻌِﺸَﺎﺀِ ﻭَﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﻗَﺒْﻞَ
ﺍﻟْﻔَﺠْﺮِ
“Empat raka’at sebelum zhuhur, dua raka’at
setelah zhuhur, dua raka’at setelah maghrib, dua raka’at setelah isya, dan dua raka’at sebelum shubuh.” [HR. At-Tirmidzi dari Aisyah dan Ummu Habibah radhiyallahu’anhuma, Shahihul Jaami’ : 6183]

#islam
#muslim
#muslimin
Dalam riwayat lain, terdapat perincian 12 raka’at tersebut, yaitu: ﺃَﺭْﺑَﻊِ ﺭَﻛَﻌَﺎﺕٍ ﻗَﺒْﻞَ ﺍﻟﻈُّﻬْﺮِ ﻭَﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﺑَﻌْﺪَﻫَﺎ ﻭَﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﻤَﻐْﺮِﺏِ ﻭَﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﺑَﻌْﺪَ ﺍﻟْﻌِﺸَﺎﺀِ ﻭَﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﻗَﺒْﻞَ ﺍﻟْﻔَﺠْﺮِ “Empat raka’at sebelum zhuhur, dua raka’at setelah zhuhur, dua raka’at setelah maghrib, dua raka’at setelah isya, dan dua raka’at sebelum shubuh.” [HR. At-Tirmidzi dari Aisyah dan Ummu Habibah radhiyallahu’anhuma, Shahihul Jaami’ : 6183] #islam  #muslim  #muslimin 
Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam
bersabda,
ﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﻋَﺒْﺪٍ ﻣُﺴْﻠِﻢٍ ﻳُﺼَﻠِّﻰ ﻟِﻠَّﻪِ ﻛُﻞَّ ﻳَﻮْﻡٍ ﺛِﻨْﺘَﻰْ ﻋَﺸْﺮَﺓَ
ﺭَﻛْﻌَﺔً ﺗَﻄَﻮُّﻋًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﻓَﺮِﻳﻀَﺔٍ ﺇِﻻَّ ﺑَﻨَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻪُ ﺑَﻴْﺘًﺎ ﻓِﻰ
ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ
“Tidaklah seorang muslim melakukan sholat sunnah karena Allah setiap hari sebanyak 12 raka’at yang bukan sholat wajib, kecuali Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga.” [HR. Muslim dari Ummu Habibah radhiyallahu’anha ]

#islam
#muslim
#muslimin
Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda, ﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﻋَﺒْﺪٍ ﻣُﺴْﻠِﻢٍ ﻳُﺼَﻠِّﻰ ﻟِﻠَّﻪِ ﻛُﻞَّ ﻳَﻮْﻡٍ ﺛِﻨْﺘَﻰْ ﻋَﺸْﺮَﺓَ ﺭَﻛْﻌَﺔً ﺗَﻄَﻮُّﻋًﺎ ﻏَﻴْﺮَ ﻓَﺮِﻳﻀَﺔٍ ﺇِﻻَّ ﺑَﻨَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻪُ ﺑَﻴْﺘًﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ “Tidaklah seorang muslim melakukan sholat sunnah karena Allah setiap hari sebanyak 12 raka’at yang bukan sholat wajib, kecuali Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga.” [HR. Muslim dari Ummu Habibah radhiyallahu’anha ] #islam  #muslim  #muslimin 
Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam
bersabda,
ﺇِﻥَّ ﺃَﻭَّﻝَ ﻣَﺎ ﻳُﺤَﺎﺳَﺐُ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻌَﺒْﺪُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻣِﻦْ ﻋَﻤَﻠِﻪِ
ﺻَﻼَﺗُﻪُ ﻓَﺈِﻥْ ﺻَﻠُﺤَﺖْ ﻓَﻘَﺪْ ﺃَﻓْﻠَﺢَ ﻭَﺃَﻧْﺠَﺢَ ﻭَﺇِﻥْ ﻓَﺴَﺪَﺕْ
ﻓَﻘَﺪْ ﺧَﺎﺏَ ﻭَﺧَﺴِﺮَ ﻓَﺈِﻥِ ﺍﻧْﺘَﻘَﺺَ ﻣِﻦْ ﻓَﺮِﻳﻀَﺘِﻪِ ﺷَﻰْﺀٌ ﻗَﺎﻝَ
ﺍﻟﺮَّﺏُّ ﻋَﺰَّ ﻭَﺟَﻞَّ ﺍﻧْﻈُﺮُﻭﺍ ﻫَﻞْ ﻟِﻌَﺒْﺪِﻯ ﻣِﻦْ ﺗَﻄَﻮُّﻉٍ ﻓَﻴُﻜَﻤَّﻞَ
ﺑِﻬَﺎ ﻣَﺎ ﺍﻧْﺘَﻘَﺺَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻔَﺮِﻳﻀَﺔِ ﺛُﻢَّ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﺳَﺎﺋِﺮُ ﻋَﻤَﻠِﻪِ ﻋَﻠَﻰ
ﺫَﻟِﻚَ
“Sesungguhnya, amalan seorang hamba yang pertama akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya, apabila baik sholatnya maka ia telah beruntung dan selamat, dan apabila rusak maka ia telah celaka dan merugi, lalu apabila ada yang kurang pada sholat wajibnya, maka Allah ‘azza wa jalla berfirman: Lihatlah apakah hamba-Ku memiliki amalan sholat sunnah, maka dengan sholat sunnah itu disempurnakan kekurangan pada sholat wajibnya, kemudian semua amalan dihisab seperti itu.” [HR. At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Shahihut
Targhib: 540]

#islam
#muslim
#muslimin
Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda, ﺇِﻥَّ ﺃَﻭَّﻝَ ﻣَﺎ ﻳُﺤَﺎﺳَﺐُ ﺑِﻪِ ﺍﻟْﻌَﺒْﺪُ ﻳَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻣِﻦْ ﻋَﻤَﻠِﻪِ ﺻَﻼَﺗُﻪُ ﻓَﺈِﻥْ ﺻَﻠُﺤَﺖْ ﻓَﻘَﺪْ ﺃَﻓْﻠَﺢَ ﻭَﺃَﻧْﺠَﺢَ ﻭَﺇِﻥْ ﻓَﺴَﺪَﺕْ ﻓَﻘَﺪْ ﺧَﺎﺏَ ﻭَﺧَﺴِﺮَ ﻓَﺈِﻥِ ﺍﻧْﺘَﻘَﺺَ ﻣِﻦْ ﻓَﺮِﻳﻀَﺘِﻪِ ﺷَﻰْﺀٌ ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟﺮَّﺏُّ ﻋَﺰَّ ﻭَﺟَﻞَّ ﺍﻧْﻈُﺮُﻭﺍ ﻫَﻞْ ﻟِﻌَﺒْﺪِﻯ ﻣِﻦْ ﺗَﻄَﻮُّﻉٍ ﻓَﻴُﻜَﻤَّﻞَ ﺑِﻬَﺎ ﻣَﺎ ﺍﻧْﺘَﻘَﺺَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻔَﺮِﻳﻀَﺔِ ﺛُﻢَّ ﻳَﻜُﻮﻥُ ﺳَﺎﺋِﺮُ ﻋَﻤَﻠِﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﺫَﻟِﻚَ “Sesungguhnya, amalan seorang hamba yang pertama akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya, apabila baik sholatnya maka ia telah beruntung dan selamat, dan apabila rusak maka ia telah celaka dan merugi, lalu apabila ada yang kurang pada sholat wajibnya, maka Allah ‘azza wa jalla berfirman: Lihatlah apakah hamba-Ku memiliki amalan sholat sunnah, maka dengan sholat sunnah itu disempurnakan kekurangan pada sholat wajibnya, kemudian semua amalan dihisab seperti itu.” [HR. At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Shahihut Targhib: 540] #islam  #muslim  #muslimin 
Sudah Siap kah kalian sewaktu kalian akan berangkat????? Bertobatlah karena mati tidak ada yang tau :) #Islam
#Muslim
#Muslimin
Sudah Siap kah kalian sewaktu kalian akan berangkat????? Bertobatlah karena mati tidak ada yang tau :) #Islam  #Muslim  #Muslimin 
Usahakanlah untuk menjaga sholat shubuhmu di awal waktu:

Menjaga sholat shubuh di awal waktu dapat meningkatkan rejeki dan kemampuan komunikasimu. Hal ini karena pada saat waktu shubuh alam berada dalam spektrum warna biru muda yang bersesuaian dengan frekuensi tiroid
(kelenjar gondok). Dalam ilmu psikologi tiroid mempunyai pengaruh terhadapsistem metabolisme tubuh manusia. Warna biru muda juga mempunyai rahasia tersendiri berkaitan
dengan rejeki dan cara berkomunikasi. Pada saat adzan shubuh berkumandang, tenaga alam ini berada pada tingkatan optimum. Tenaga inilah yang kemudian diserap oleh tubuh kita terutama pada waktu ruku' dan sujud. So, jangan sampai
ketinggalan sholat shubuh ya guys ! ;) #islam
#muslim
#muslimin
Usahakanlah untuk menjaga sholat shubuhmu di awal waktu: Menjaga sholat shubuh di awal waktu dapat meningkatkan rejeki dan kemampuan komunikasimu. Hal ini karena pada saat waktu shubuh alam berada dalam spektrum warna biru muda yang bersesuaian dengan frekuensi tiroid (kelenjar gondok). Dalam ilmu psikologi tiroid mempunyai pengaruh terhadapsistem metabolisme tubuh manusia. Warna biru muda juga mempunyai rahasia tersendiri berkaitan dengan rejeki dan cara berkomunikasi. Pada saat adzan shubuh berkumandang, tenaga alam ini berada pada tingkatan optimum. Tenaga inilah yang kemudian diserap oleh tubuh kita terutama pada waktu ruku' dan sujud. So, jangan sampai ketinggalan sholat shubuh ya guys ! ;) #islam  #muslim  #muslimin